پایه سنوات چیست؟
پایه سنوات چیست؟

قشر کارگران چه در جامعه ما و چه در جوامع پیشرفته همواره با مشکلات بسیاری مواجه بوده‌اند. در کشور ما به کمک پایه سنوات میزان کمبود حقوق کارگران تا حدودی جبران می‌شود و به تقویت روحیه کارگران منجر می‌شود. البته موارد بسیار دیگری مانند حق اولاد، حق مسکن و حق خوار و بار نیز هستند که در جهت تسهیل زندگی کارگران در نظر گرفته شده‌اند تا این قشر زحمت کش از امکانات بیشتری برای زندگی آسان برخوردار باشند.

پایه سنوات چیست؟

پایه سنوات چیست؟

پایه سنوات  عبارت است از مبلغی که به صورت ماهیانه به حداقل حقوق کارگرانی که بیش از یک سال مشغول به کار باشند، اعطا می‌شود. این مبلغ از طرف شورای عالی کار و به عنوان جبران کمبود حقوق به کارگران با حداقل دستمزد داده می‌شود زیرا از زمان‌های گذشته تا کنون بحث حقوق و دستمزد کارگران همواره داغ بوده و همیشه افرادی نگران این مسئله بودند. در ابتدای سال ۷۰ قانون پایه سنوات در مجلس مطرح و بررسی شد. بر طبق قانون، کارگران رسمی و یا غیر رسمی که قرارداد رسمی دارند یا ندارد مشمول قانون پایه سنوات می‌شوند.

پایه سنوات به چه کسانی تعلق می گیرد؟

پیش از سال ۹۲ این تردید وجود داشت که پایه سنوات فقط به قرارداد های رسمی تعلق می‌گیرد و یا قرارداد های غیر رسمی نیز حقی از پایه سنوات دارند؟ طی بخشنامه ای که در سال ۹۲ توسط وزارت کار به کارگاه‌ها و کارخانه‌ها فرستاده شد کارفرمایان نباید تفاوتی بین این دو گروه قائل شوند و پایه سنوات به هر دو گروه از کارگران تعلق می‌گیرد.حتی افرادی که استعفا داده و شغل خود را ترک می‌کنند نیز شامل کسانی هستند که سنوات به آن‌ها تعلق خواهد گرفت؛اما اگر سابقه کاری فرد کمتر از یک سال باشد، میزان مبلغ پرداختی بر اساس میزان کارکرد و روزهای فعالیت او محاسبه و پرداخت خواهد شد.

تسویه حساب سنوات پایه

یکی از نگرانی کارگران مسئله تسویه حساب آن‌هاست.که طبق قانون به کارگران با قرارداد رسمی و همچنین غیر رسمی پایه سنوات تعلق می‌گیرد حتی اگر میان کارکرد آنها فاصله‌ای باشد . بر اساس جدولی که وزارت کار منتشر کرده است و طبق گروه بندی مشاغل، کارگران می‌توانند سنوات خود را به شرط داشتن سابقه کار یکساله،دریافت کنند.

پایه سنوات سال 1401 چطور محاسبه می شود؟

محاسبه پایه سنوات سال 1401بر اساس  جدول ارائه شده و به صورت ماهیانه محاسبه می‌شود که در صورت یکساله بودن سابقه کار از آن استفاده می‌شود؛ اما در سال‌های پس از تطبیق با توجه به درصدهایی که شورای عالی کار اعلام می‌کند افزایش می‌یابند. در سال 1401 میزان سنوات را به صورت زیر محاسبه می‌کنند:

)تعداد روزهای کاری ماه×70,000) + حقوق پایه ماهانه اعلام‌شده در سال جاری =حقوق ماهانه در سال دوم

تفاوت پایه سنوات با حق سنوات

پایه سنوات را به عنوان یک کمک هزینه به میزان پایه حقوق به کارگران می‌دهند که معمولا با حداقل دستمزد جمع و به کارگر پرداخت می شود . پایه سنوات یک هزینه جانبی دستمزد است و تغییر میزان سالانه آن ارتباطی با افزایش دستمزد ندارد . همان طور که در بالا هم گفتیم این پایه سنوات هم به کارگران رسمی و هم به غیررسمی‌ها تعلق می‌گیرد. همچنین پایه سنوات به آن دسته از کارگاه هایی که طرح طبقه بندی مشاغل دارند بر اساس فرمول مشخص شده در بخشنامه دستمزدی وزارت کار هستند واریز می شود .