روش شناسایی درآمد پیمانکاری
روش شناسایی درآمد پیمانکاری

امروزه سهم بزرگی از بازار کسب و کار را فعالیت های پیمانکاری تشکیل می دهد. پیمانکاری مجموعه ای است که می تواند به صورت حقیقی یا حقوقی فعالیت کند که قراردادی را با افراد حقیقی و یا حقوقی جهت انجام اموری مانند: تهیه، حمل، نصب، ساخت و… منعقد می کند و مسؤلیت آن را به عهده می گیرد.

روش شناسایی درآمد پیمانکاری

روش شناسایی درآمد پیمانکاری

روش پذیرفته شده جهت شناسایی درآمد پیمان طبق استاندارد 9 روش درصد تکمیل پیمان است. در ادامه این روش را با ذکر مثال تشریح خواهیم کرد.

شناسایی درآمد و هزینه های پیمان در استاندارد  9 به سه حالت بیان شده است:

حالت اول

هرگاه بتوان ماحصل یک پیمان را به گونه ای قابل اتکا برآورد کرد. شروط اینکه بتوان ماحصل یک پیمان را به گونه ای قابل اتکا برآورد کرد مفصل در استاندارد 9 بحث شده است؛ ولی بطور خلاصه یعنی از ورود منافع حاصل از پیمان که قابل اندازه گیری هم باشند مطمئن باشیم. در این حالت باید سهم مناسبی از درآمد و هزینه شناسایی شوند. به این صورت که درآمد بر اساس درصد پیشرفت و هزینه های مرتبط تحقق یافته تا تاریخ ترازنامه شناسایی می شود.

حالت دوم

هرگاه نتوان ماحصل یک پیمان را به گونه ای قابل اتکا برآورد کرد. در این حالت درآمد باید تا میزان مخارج تحمل شده ای که احتمال بازیافت آن وجود دارد شناسایی می شود. هزینه ها نیز در دوره وقوع (که تحقق یافته اند) شناسایی می شود.

حالت سوم

حالتی که انتظار رود پیمان منجر به زیان شود (کل هزینه ها بیشتر از کل درآمد شود) باید مبلغ زیان در همان دوره به عنوان هزینه شناسایی شود.

 

شرکت پیمانکاری الف در ابتدای سال 95 پیمان بلندمدت با شرکت ب منعقد نمود. مبلغ کل پیمان 4000 میلیون ریال است. برآورد میزان هزینه های واقعی و برآوردی در پایان سال 95 به شرح زیر است. درآمد حاصل از این پیمان در سال 95 چقدر است؟

کل هزینه سال 95: 1000 میلیون ریا

هزینه برآوردی برای اتمام پروژه: 1800 میلیون ریال

 

محاسبه درآمد پیمان در سال 95 بصورت زیر است:

درآمد سال 95                          1429 = 4000 * (2800 / 100)

سود سال 95                               429 = 1000 – 1429

زمان شناسایی درآمد پیمانکاری صورت وضعیت ارسالی

جهت شناسایی درآمد فعالیت های پیمانکاری استناد به استاندارد حسابداری شماره 3 وجاهت نداشته و صرفا باید براساس شرایط یاد شده در این مطلب طبق استاندارد شماره 9 عمل نمود. در بسیاری موارد مشاهده می شود که پیمانکار بر اساس صورت وضعیت ارسالی درآمد شناسایی مینماید. نحوه عمل مذکور علاوه بر اینکه از منظر حسابداری اشتباه است در زمان رسیدگی مالیاتی نیز میتواند دردسر ساز باشد.

 چالش های بازار کار

گرچه روش پذیرفته شده از نظر استاندارد حسابداری روش یاد شده است ولی به دلیل شرایط خاص موجود در کشور در بسیاری موارد مشاهده شده که پیمانکاران علیرغم اخذ روش های صحیح و پذیرفته شده حسابداری در رسیدگی مالیاتی (عملکرد و ارزش افزوده) سال مالی دچار مشکلات فراوانی شده اند. توصیه میکنیم برای تکمیل دانش خود از آموزش حسابداری پیمانکاری  استفاده کنید و مشکلات خود را پیش بینی و حل کنید.