تعریف مفاصا حساب
تعریف مفاصا حساب

چه زمانی وارد بحث مفاصا حساب میشویم؟زمانی که قرارداد بین دو نفر به پایان می رسد و نوبت به مرحله تسویه حساب بین طرفین قرارداد می رسد، فرآیند مفاصاحساب آغاز می شود.

تعریف مفاصا حساب

تعریف مفاصا حساب

به زبان ساده مفاصا حساب برگه ای است که ریز حساب های بدهکاری و بستانکاری و مراحل تسویه حساب در آن ثبت می شود.

مفاصا حساب بیمه چیست؟

مفاصاهای بیمه، تسویه حساب با سازمان تامین اجتماعی است که بر مبنای ماده 37 و 38 قانون تامین اجتماعی مراحل درخواست تسویه حساب بیمه انجام می شود.

تسویه حساب بیمه تامین اجتماعی چیست؟

تسویه حساب بیمه تامین اجتماعی بعد از ارسال گواهی پایان کار، و با توجه به ثبت درست اطلاعاتی همچون مدت قرارداد یا عمرانی و غیر عمرانی بودن پروژه توسط مسئول پرونده و بر اساس درصد مکانیکی کار، درصد دستی کار و حق بیمه بیکاری محاسبه می شود. سازمان تامین اجتماعی نیز بعد از دریافت مابه‌التفاوت، نامه مفاصا حساب را به شما می دهد.

مدارک لازم برای مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی؟

گرفتن ردیف پیمان و کد کارگاهی که نیازمند مدارکی همچون معرفی نامه انتقال دهنده کار (کارفرما) و کپی قرارداد است.

گواهی معرفی کارفرما که باید شامل تمام موارد مورد نیاز و درخواست شعبه بیمه باشد.

صدور برگه میزان بدهی ردیف پیمان و کد کارگاهی

برای اشخاص حقیقی گواهی ثبت ارزش افزوده مورد نیاز است

مراحل درخواست مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی

در انجام مراحل «درخواست مفاصا حساب های بیمه» در مرحله اول کارفرما موظف است یک نامه تسویه حساب بیمه تامین اجتماعی با عنوان گواهی پایان کار به پیمانکار تحویل دهد. در نامه تسویه حساب های بیمه عنوان هایی مثل زمان شروع و پایان مدت قرارداد، عمرانی یا غیر عمرانی بودن پروژه کاری، میزان دستی و مکانیکی بودن کار، مبلغ ناخالص قرارداد و مواردی که به عهده کارفرما و پیمانکار بوده است باید ثبت شود.

در مرحله بعد گواهی پایان کار یا نامه ای که از کارفرما دریافت کرده اید را جهت استعلام تسویه حساب بیمه تامین اجتماعی نزد مسئول پرونده می برید و بر اساس محاسبه مجموع درصد مکانیکی کار 6.7 و یا دستی بودن کار 7.16 و همچنین 9.1 درصد مبلغ حق بیمه بیکاری مبلغ مفاصاحساب بیمه تامین اجتماعی محاسبه می شود.

قرارداد هاي مفاصا

قرارداهای عمرانی:

قراردادهای مشاوره ای و پیمانکاری جزء قراردادهای عمرانی می باشند که در محاسبه نرخ مفاصا حساب قراردادهای مشاوره ای  3.6 درصد سهم پیمانکار و 12 درصد سهم کارفرما می باشد که در مجموع رقم 15.6 درصد را شامل می شود. در قراردادهای پیمانکاری نیز 1.6 درصد سهم پیمانکار و 5 درصد سهم کارفرما است.

قراردادهای غیر عمرانی:

قراردادهای غیر عمرانی به قراردادهایی اطلاق می شود که موضوع آن ارائه خدمات می باشد. در قراردادهای غیرعمرانی که پیمانکار وظیفه تهیه قطعات و مصالح مصرفی را به شکل مکانیکی به عهده دارد سهم پیمانکار 7.78 درصد حق بیمه است. اگر علاوه بر تامین مصالح توسط پیمانکار، کار به صورت دستمزدی باشد، سهم پیمانکار 16.67 درصد خواهد بود.

قراردادهای خاص غیر عمرانی:

قرارداهای فضای سبز، گازرسانی، خرید و فروش، حسابرسی و … جزء قراردادهای خاص غیر عمرانی هستند. مفاصا حساب این قبیل قراردادها با توجه به نوع و شرایط آن طبق مصوبه مورخ 70/01/14 محاسبه می شود.

طبق قانون وظیفه گرفتن مفاصا حساب بر عهده چه کسی است؟

بعد از ارائه خدمات پیمانکاری و یا غیر پیمانکاری مجری قرارداد موظف است از شعبه بیمه ای که درآن جا بابت قرارداد کد کارگاه گرفته است برگه تسویه حساب اخذ نماید. زمان این اقدام بعد از اتمام کامل کار است یعنی وقتی که کارش را انجام داده است . درصد بدهی بیمه در قراردادها متفاوت است . اگر عمرانی و ساخت و ساز نباشد ۱۶.۶۷ % است که فرضاً اگر قرارداد مجری با کارفرما ۱۰۰ میلیون است ۱۶،۶۷۰،۰۰۰ آن بدهی به بیمه است که باید توسط مجری و یا پیمانکار پرداخت گردد. مجری پایان هر ماه لیست بیمه ۳۰ درصد ارائه می کند که مثلا بعد از طول مدت قرارداد اگر مجموع لیست های حقوق ۱۰،۲۰۰،۰۰۰ گردد مجری باید (۱۶،۶۷۰،۰۰۰-۱۰،۲۰۰،۰۰۰) = ۶،۴۷۰،۰۰۰ دیگر به بیمه پرداخت کند تا برگه مفاصا حساب را بگیرد.