معافیت های مالیات بر عملکرد اجاره املاک (مستغلات)
معافیت های مالیات بر عملکرد اجاره املاک (مستغلات)

معافیت های مالیات بر عملکرد اجاره املاک (مستغلات)، محل سکونت پدر و مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی‌شود مگر این‌که به‌موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می‌شود در صورتی‌که چند واحد مسکونی محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد یک واحد برای سکونت مالک و یک واحد مسکونی برای هر یک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات موضوع اجاره معاف هستند؛ یعنی چنانچه مالک دارای 4 واحد مسکونی و سه فرزند بالغ باشد می‌تواند یک واحد برای خود فرزندان یک واحد تخصیص دهد و از شمول مالیات اجاره معاف باشد.(تبصره ۱ ماده ۳)

هرگاه مالک، خانه یا آپارتمان مسکونی خود را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید یا از خانه سازمانی که کارفرما در اختیار او می‌گذارد استفاده کند، در احتساب درآمد مشمول مالیات این فصل، میزان مال الاجاره ای که به‌موجب سند رسمی یا قرارداد می پردازد یا توسط کارفرما از حقوق وی کسر و یا برای محاسبه مالیات حقوق رسمی یا قرارداد می‌پردازد یا توسط کارفرما از حقوق وی کسر و یا برای محاسبه مالیات حقوق تقویم می‌گردد از کل مال الاجاره دریافتی او کسر خواهد شد (ماده ۵ ق.م.م).

در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده (۸۴) این قانون از درآمد مشمول سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات است. مشمولات این ماده باید اظهارنامه مخصوصی طبق نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد به اداره امور مالیاتی مربوط باید خلاصه مندرجات اظهارنامه مودی را به اداره امور مالیاتی محل سکونت مودی ارسال دارد و در صورتی که ثابت شود اظهارنامه مودی خلاف واقع است مالیات متعلق به اضافه یک برابر آن بعنوان جریمه وصول خواهد شد. در اجرای حکم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی و جوایز و سود ناشی از سپرده های بانکی درآمد تلقی نخواهد شد.

  • تبصره 1 – حکم این ماده در مورد فرزندان صغیری که تحت ولایت پدر باشند جاری نخواهد بود.
  • تبصره ۲ – در صورتی که سایر درآمدهای مشمول مالیات ماهانه مودی کمتر از مبلغ مذکور در این ماده باشد، آن مقدار از درآمد مشمول مالیات اجاره املاک که با سایر درآمدهای مودی بالغ بر مبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.(تبصره 2 ماده ۵۷ ق.م.م) و همچنین به موجب ماده (۱۱) قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی(استیجاری) مصوب 1377/3/24 کلیه واحدهای مسکونی زیربنای ۱۵۰ متر مربع در تهران و ۲۰۰ متر در سایر نقاط و کمتر که به منظور سکونت به اجاره واگذار شدند از پرداخت 100% مالیات بر عملکرد اجاره معاف می‌شوند.

نحوه محاسبه و کسر مالیات تکلیفی در آمد اجاره املاک

با توجه به مفاد تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم کلیه اشخاص حقوقی(اعم از دولتی یا خصوصی یا نهاد‌های عمومی غیردولتی) مکلف هستند هنگام پرداخت اجاره بهای مالیات متعلق به شرح ماه (105) یا (131) قانون مزبور حسب مورد محاسبه کسر و ظرف ده روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز  و رسید پرداخت را به مالک تسلیم کنند.

با استفاده از تبصره فوق چنانچه اجاره املاک ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و یا سالیانه پرداخت شود تکلیف فوق حسب مورد به ترتیب 12، 2، 4 و یا یک مرتبه در سال باید انجام شود. چنانچه مالک مورد اجاره (املاک و مستغلات) بیش از یکنفر باشند، پس از کسر معافیت 25 درصد بابت استهلاک نخست باید درآمد اجاره به نسبت مالکیت مالکان مشخص شده  و سپس بر اساس سهم هر یک از مالکین مالیات مربوطه محاسبه و کسر شود.